Kliknij kursorem myszy na , aby zobaczyć adres i dane kontaktowe wybranego punktu.

OFERTA Perclick
u2

 

 

Wejdz na naszego YouTube

Kanał You Tube Pryzmat

Skupujemy oryginalne tonery i głowice

KPO utylizacja

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego lub nawiązaniem współpracy (zaproponowanie zawarcia, podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie lub wykonanie umowy), przekazaliście nam Państwo swoje dane osobowe.

Wobec powyższego, wypełniając dyspozycję artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Grupę Pryzmat oraz spółkę Pryzmat sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 15, która wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw, dalej zwanej Grupą Pryzmat i jest przedsiębiorstwem sprawującym kontrolę nad pozostałymi podmiotami, w tym kontroluje przetwarzanie danych osobowych w tych podmiotach1:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Pryzmat sp. z o.o. sp. k. (dalej zwana: Administrator danych lub Spółka) z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 15.

 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych prosimy o kontakt pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Administratora danych.

 3. Przetwarzaniu podlegają tylko te dane, które otrzymaliśmy od Państwa. W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www Spółki, w przypadku nawiązania współpracy lub w przypadku wysłania oferty są to w szczególności: imię i nazwisko, email, nr telefonu i ewentualnie inne przekazane nam dane.

 4. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do: odpowiedzi na zadane pytania; zaproponowania zawarcia, podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia lub wykonania umowy, jak również w celu wykonania dostawy lub zleconych usług, ich rozrachunku, księgowania, spraw podatkowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, jak również bieżącego kontaktu w tym zakresie pomiędzy Państwem a Spółką.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

 6. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a więc na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, w celach wskazanych poniżej, którym są:

 1. prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora;

 2. kontakt z Państwem, m.in. w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – poprzez email lub telefon.

 1. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności gospodarczej Spółki i Grupy Pryzmat, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmioty wchodzące w skład Grupy Pryzmat1;

 2. doradcy oraz zleceniobiorcy, w tym doradcy prawni, podatkowi oraz księgowi wspierający Administratora danych w wykonywaniu jego zadań i obowiązków;

 3. podmioty dostarczające Spółce i Grupie Pryzmat rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, analitycznych, doradczych, firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe) oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora danych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zapytań, łączących nas umów lub też aktualny będzie cel, w którym są przetwarzane lub też do momentu określonego w przepisach prawa, kiedy podstawą przetwarzania będą inne przepisy prawa, m.in. przepisy dotyczące rachunkowości, podatków itp. W przypadku ewentualnych roszczeń dochodzonych po upływie obowiązywania łączących nas umów, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich zaspokojenia lub okresu ich przedawnienia, wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego.

Przykładowe okresy, przez jakie dane mogą być przechowywane:

 1. dane dotyczące wykonywania umowy – do 10 lat od zakończenia współpracy,

 2. dane wymagane do wystawienia faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

 3. dane współpracowników, dostawców, kontrahentów – do 10 lat od zakończenia współpracy.

 1. Po upływie powyższych terminów, Państwa dane będą usuwane lub poddawane pseudonimizacji, z tym zastrzeżeniem, że Administrator danych może zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności swojego działania z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które to prawa realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO.

 3. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych sprzed wycofania zgody.

 4. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 5. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane (pkt. 4).

 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Administrator oświadcza również, że posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO oraz że środki te, w razie potrzeby, będą poddawane przeglądom i uaktualniane.

 

 

 Z wyrazami szacunku

Grupa Pryzmat

1 Podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Pryzmat są: Pryzmat sp. z o.o. sp. k. (ul. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław, KRS: 349953), Pryzmat sp. z o.o. (ul. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław, KRS: 43488), Pryzmat Bydgoszcz sp. z o.o. (ul. Gdańska 101, 85-022 Bydgoszcz, KRS: 287198), Pryzmat Kraków sp. z o.o. w likwidacji (ul. Krakowska 7, 31-062 Kraków, KRS: 107892), Pryzmat Poznań sp. z o.o. (ul. Grochowska 45A, 60-277 Poznań, KRS: 48055), Pryzmat Radom sp. z o.o. w likwidacji (ul. Traugutta 13, 26-600 Radom, KRS: 50747) i Pryzmat Szczecin sp. z o.o. (ul. Starkiewicza 13, 70-112 Szczecin, KRS: 12185).

 

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Wypełniając dyspozycję artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Grupę Pryzmat oraz spółkę Pryzmat sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 15, która wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw, dalej zwanej Grupą Pryzmat i jest przedsiębiorstwem sprawującym kontrolę nad pozostałymi podmiotami, w tym kontroluje przetwarzanie danych osobowych w tych podmiotach1:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Pryzmat sp. z o.o. sp. k. (dalej zwana: Administrator danych lub Spółka) z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 15.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych prosimy o kontakt pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Administratora danych.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania przychodzących połączeń telefonicznych zarejestrowanych przez Pryzmat sp. z o.o. sp. k. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej przed uzyskaniem połączenia telefonicznego, wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy telefonicznej.
 4. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klienta, a także w celu zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz interesu prawnego Administratora, na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych ze świadczonymi usługami.
 5. Zarejestrowane rozmowy telefoniczne będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 6. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności gospodarczej Spółki i Grupy Pryzmat, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 7. a) podmioty wchodzące w skład Grupy Pryzmat1;
 8. b) doradcy oraz zleceniobiorcy, w tym doradcy prawni, podatkowi oraz księgowi wspierający Administratora danych w wykonywaniu jego zadań i obowiązków;
 9. c) podmioty dostarczające Spółce i Grupie Pryzmat rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, analitycznych, doradczych, firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe) oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora danych.
 10. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 60 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 11. Przysługuje Pani/Panu:
 12. prawo dostępu do swoich danych;
 13. prawo do sprostowania swoich danych;
 14. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 15. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 16. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody możliwe jest w każdym momencie poprzez rozłączenie się i niekontynuowanie nawiązanej przez siebie rozmowy telefonicznej.
 17. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
 19. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 20. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych przekazanych nam podczas rozmów telefonicznych.
 21. Administrator oświadcza, że posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO oraz że środki te, w razie potrzeby, będą poddawane przeglądom i uaktualniane.

1Podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Pryzmat są: Pryzmat sp. z o.o. sp. k. (ul. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław, KRS: 349953), Pryzmat sp. z o.o. (ul. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław, KRS: 43488), Pryzmat Poznań sp. z o.o. (ul. Grochowska 45A, 60-277 Poznań, KRS: 48055)i Pryzmat Szczecin sp. z o.o. (ul. Starkiewicza 13,
70-112 Szczecin, KRS: 12185).

FaLang translation system by Faboba